Privacyverklaring

Kinderfysiotherapie Acrobaat

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geschreven in het kader van de AVG Privacywet, welke 25 mei 2018 ingaat.
Deze wet heeft als doel het verbeteren van het verzamelen en beheren van persoonsgegevens door bedrijven.
In de privacyverklaring staat beschreven hoe kinderfysiotherapie Acrobaat omgaat met de persoonlijke gegevens van haar cliënten.
Indien deze privacyverklaring wijzigt, bijvoorbeeld door wetsaanpassingen, zorgt kinderfysiotherapie Acrobaat, dat u een nieuwe privacyverklaring krijgt.

1. Omschrijving onderneming
Kinderfysiotherapie Acrobaat is een eenmanszaak, met de mogelijkheid tot uitbreiding van personeel, wordt op dit moment gerund door Bettina Bouwman. Kinderfysiotherapie Acrobaat biedt fysiotherapeutische zorg van mensen (hoofdzakelijk kinderen).

De gegevens van de onderneming:
Kinderfysiotherapie Acrobaat
Hobbemalaan 131 / Frans Halsstraat 49
1816 CM Alkmaar
06-40344212
info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
KvK-nummer: 51504596

2. Doel gegevens
Kinderfysiotherapie Acrobaat verzamelt gegevens van cliënten om de zorg optimaal af te stemmen, voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose. De praktijk is genoodzaakt om gegevens van u te verwerken en om volgende de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, email adres, telefoonnummer) om u te kunnen identificeren en contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast vragen wij om uw medische gegevens (huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de therapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele testen). Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer en andere collega.
Cliëntgegevens worden door Kinderfysiotherapie Acrobaat digitaal verwerkt in een beveiligde software.
Deze gegevens zijn slechts in te zien voor Kinderfysiotherapie Acrobaat, de cliënt en diens ouders.

3. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden.
De medewerkers van Kinderfysiotherapie Acrobaat hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijk toestemming nodig heeft. Op de regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

4. Samenwerking met externe partijen
voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:
uw zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel) gegevens opvragen.
Intramed: het elektronisch patiënten dossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens en het pakket dat wij gebruiken voor het beheren van afspraken.
Qualiview: het klantenbeoordelingssysteem dat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.
Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

5. De plichten van de praktijk
Kinderfysiotherapie Acrobaat is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
voor fysiotherapeutische zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegeven van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via  een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Kinderfysiotherapie Acrobaat hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

6. Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

7. Klachten melden
Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact opnemen met Bettina Bouwman, zij is te bereiken via info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl of 06-40344212. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kinderfysiotherapie Acrobaat neemt uw privacy uiterst serieus en zal er daarom ook voor zorgen dat uw gegevens met vertrouwen worden behandeld.

Contact

Bettina Bouwman

Kinderfysiotherapie ‘Acrobaat’ is gehuisvest in Gezondheidscentrum Alkmaar.

Adres:
Frans Halsstraat 49
1816 CM  Alkmaar
072 721 0902

e-mail: info@kinderfysiotherapie-acrobaat.nl
mobiel: 06 403 442 12